Karta wypadku – kto ją wypełnia, o czym należy pamiętać?

Karta wypadku to rodzaj dokumentu, w którym wskazuje się na przyczyny, przebieg i skutki wypadku, jakiemu uległa osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej. Jest wymagana, aby uzyskać odszkodowanie z ZUS lub od ubezpieczyciela. Taki dokument należy wypełnić zarówno wtedy, gdy do wypadku doszło w zakładzie pracy, jak i na drodze podczas wykonywania obowiązków służbowych. Sprawdź, co powinna zawierać karta wypadku i kto powinien ją sporządzić.

Czym jest karta wypadku?

Kartę wypadku należy wypełnić wtedy, gdy w wyniku zdarzenia, jakie miało miejsce w pracy lub w drodze do pracy, ucierpiała osoba niebędąca pracownikiem. Dokument ten sporządza się zatem w przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy umowy agencyjnej.  Ten obowiązek wynika wprost z Rozporządzenia w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i przepisów BHP. Zgodnie z nimi pracodawca jest zobligowany ustalić przyczyny wypadku oraz podjąć działania, które będą zapobiegały wystąpieniu podobnych zdarzeń w przyszłości. Kartę wypadku tworzy się w trzech egzemplarzach: dla poszkodowanego, ubezpieczyciela oraz ZUS-u. Taki dokument stanowi podstawę do ubiegania się o wypłatę odszkodowania, jak i zasiłku chorobowego.

Kto  i kiedy wypełnia kartę wypadku?

Dla ubezpieczonych będących pracownikami, kartę sporządza pracodawca. W tym celu ustala okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku. Termin wypełnienia karty jest ściśle regulowany prawem. Odmowa uznania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy wymaga uzasadnienia.

Co powinna zawierać karta wypadku?

●   Dane identyfikacyjne płatnika (m.in. NIP, REGON, PESEL);

●   dane poszkodowanego (m.in. imię nazwisko, data i miejsce urodzenia, tytuł ubezpieczania);

●   informacje o wypadku (m.in. data i godzina wypadku, opis wypadku, informacja o długości zwolnienia lekarskiego, świadkowie);

●   pozostałe informacje (m.in. informacja kiedy i gdzie sporządzono kartę wypadku, załączniki).

Kartę wypełnia się w 3 egzemplarzach: dla poszkodowanego, pracodawcy oraz ZUS lub ubezpieczyciela.

O czym jeszcze warto wiedzieć?

Istotne jest zachowanie wszelkich procedur związanych ze zgłoszeniem wypadku w pracy oraz wypełnieniem karty w odpowiednim terminie regulowanym prawem. Po ustaleniu szczegółów wypadku warto dokładnie sprawdzić treść wypełnionej karty i przeanalizować, czy nie zostały pominięte istotne szczegóły, które mogą mieć wpływ na późniejszą wysokość odszkodowania wypłacanego od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W szczególnych sytuacjach pracownik może ubiegać się również o odszkodowanie od pracodawcy, jeśli ten naraził pracownika na utratę zdrowia lub życia, nie wypełniając podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to m.in. nieodpowiedniego zabezpieczenia miejsca pracy.

Znalezienie karty wypadku nie należy do trudnych zadań, druki do wypełnienia możemy pobrać na stronie internetowej niemal każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Firmy ubezpieczeniowe zwykle też umożliwiają szybkie wysłanie wypełnionego dokumentu. Warto sprawdzić, czy nasz ubezpieczyciel daje taką możliwość. Poprawnie wypełniona karta wypadku jest podstawą do ubiegania się o zasiłek chorobowy lub zasiłek rehabilitacyjny w pełnym wymiarze. Zwyczajowo jest to 80 procent, np. w przypadku zwolnienia z powodu grypy. Karta wypadku ma również istotny wpływ na wysokość otrzymania odszkodowania od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli pracownik z powodu wypadku jest niezdolny do pracy przez dłuższy okres, wówczas przysługuje mu prawo do renty.

Wypadek w pracy – czy warto się dodatkowo ubezpieczyć?

Analiza danych Głównego Urzędu Statystycznego dotyczących wypadków przy pracy wykazała, że do największej liczby wypadków przy pracy dochodzi wśród ślusarzy i w zawodach pokrewnych. Kierowcy samochodów ciężarowych stanowią jedną z najbardziej zagrożonych powstawaniem wypadków przy pracy grup zawodowych, o szczególnie wysokim ryzyku wypadków ciężkich i śmiertelnych. W całej gospodarce utrzymuje się pozytywny trend – liczba poszkodowanych w wypadkach spadła w ubiegłym roku o 1,3%, znacząco zmniejszyła się liczba wypadków ze skutkiem śmiertelnym oraz odnotowano kolejny z rzędu spadek wskaźnika wypadkowości.

Choć statystyki pokazują pozytywny trend i zmniejszającą się liczbę wypadków podczas pracy, warto jednak dodatkowo się zabezpieczyć. Niektórzy pracodawcy zapewniają swoim pracownikom ubezpieczenie grupowe, w ramach którego obowiązuje również ochrona NNW. Nie zawsze osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej mogą skorzystać z takiej możliwości. Dlatego warto we własnym zakresie zadbać o bezpieczeństwo, inwestując np. w polisę na życie czy ubezpieczenie zdrowotne