Rejestracja samochodu – jak zarejestrować auto? Czy można to zrobić online?

Rejestracja samochodu jest obowiązkowa, bez względu na to, czy zakupiony pojazd jest nowy, używany, czy też sprowadzony z zagranicy. Rejestracja auta wymaga przedstawienia odpowiednich dokumentów oraz uiszczenia opłaty. Przepisy prawa przewidują wysokie kary za brak rejestracji, ale umożliwiają również zarejestrowanie pojazdu przez internet. Dowiedz się, co zrobić, aby pełnoprawnie poruszać się po polskich drogach.

Rejestracja samochodu – co mówią przepisy?

Art. 72 i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawa o ruchu drogowym nakłada obowiązek rejestracji samochodu w ciągu 30 dni od daty zakupu pojazdu nowego lub używanego. W przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy obowiązek rejestracji samochodu w ciągu 30 dni reguluje art. 71 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Art. 78 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym; par. 17 ust. 2 rozporządzenia Ministra infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych, nakłada obowiązek zgłoszenia faktu sprzedaży w terminie 30 dni również na sprzedającym samochód. Sprzedający jest zobowiązany do wypełnienia druku zawiadomienia o zbyciu pojazdu i przedstawienia kopii umowy sprzedaży Warto wiedzieć, że zgłoszenie zbycia samochodu nie jest równoznaczne z wyrejestrowaniem pojazdu.

Kary za brak rejestracji samochodu 

Brak rejestracji samochodu w praktyce nie wiązał się z konsekwencjami. Choć ustawa przewidywała kary za przekroczenie ustawowego terminu rejestracji pojazdu, zazwyczaj nie były one egzekwowane. Od 1 stycznia 2020 wprowadzono nowe przepisy, które przewidują kary od 200 do nawet 1000 złotych za przekroczenie trzydziestodniowego terminu na rejestrację samochodu. 

Rejestracja samochodu – wymagane dokumenty

Rejestracji samochodu dokonuje się w wydziale komunikacji urzędu miejskiego lub w urzędzie starostwa powiatowego. Warto wiedzieć, że w przypadku rejestracji pojazdu, decydujące znaczenie ma adres zamieszkania, a nie zameldowania. Przy rejestracji samochodu należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek o rejestrację pojazdu, dostępny w wydziale komunikacji oraz na stronach internetowych urzędów,
 • potwierdzenie własności pojazdu: umowę kupna, fakturę VAT, umowę darowizny.

W przypadku nowych samochodów należy dostarczyć również świadectwo zgodności WE wraz z dokumentem potwierdzającym, że pojazd spełnia normy wymagane przez Unię Europejską.

W przypadku rejestracji pojazdu używanego lub sprowadzonego z zagranicy, należy dostarczyć dodatkowe dokumenty, poza dowodem potwierdzającym własność. Do rejestracji samochodu używanego należy dostarczyć:

 • dotychczasowy dowód rejestracyjny,
 • w przypadku zmiany tablic – dotychczasowe tablice rejestracyjne,
 • dokument potwierdzający tożsamość nowego właściciela oraz ubezpieczenie OC do wglądu.

Dokumenty wymagane w przypadku rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy:

 • potwierdzenie odprawy celnej w przypadku pojazdów sprowadzonych z państw spoza Unii Europejskiej,
 • dowód zapłaty akcyzy, w przypadku samochodów zakupionych na terenie Unii Europejskiej,
 • tłumaczenie dokumentów dotyczących pojazdu, takich jak umowa kupna-sprzedaży oraz karta pojazdu,
 • badania techniczne – zazwyczaj w polskich urzędach nie uwzględnia się zagranicznych badań diagnostycznych, dlatego przed złożeniem wniosku o rejestrację samochodu, należy wykonać dodatkowe badanie techniczne.

Rejestracja samochodu ze współwłaścicielem

Dość często zdarzają się sytuacje, gdy jeden samochód posiada dwóch właścicieli. Taka opcja najczęściej dotyczy małżonków lub partnerów, którzy zdecydowali się na zakup pojazdu ze wspólnych środków i chcą zabezpieczyć swoje prawo do eksploatacji samochodu oraz do udziału w zyskach z ewentualnej, późniejszej sprzedaży samochodu. Współwłaściciel wraz z nabyciem prawa do samochodu jest zobowiązany do ponoszenia kosztu zakupu paliwa, ubezpieczenia OC oraz niezbędnych napraw. Warto wiedzieć, że aby współwłaściciel został wpisany do dowodu rejestracyjnego, jego nazwisko musi widnieć na umowie kupna-sprzedaży. W przeciwnym wypadku dopisanie współwłaściciela do dowodu rejestracyjnego będzie możliwe po wystawieniu umowy darowizny i zgłoszenia jej do Urzędu Skarbowego. Umowa darowizny wiąże się z zapłatą podatku. Aby uniknąć dodatkowej opłaty, należy pamiętać o wpisaniu współwłaściciela w umowie kupna-sprzedaży. Rejestracja samochodu ze współwłaścicielem nie wymaga dostarczenia dodatkowych dokumentów, jedynie obecności obydwu właścicieli podczas rejestracji. Możliwe jest również zarejestrowanie pojazdu bez jednego z właścicieli, pod warunkiem dostarczenia pełnomocnictwa. Rejestracja auta w przypadku braku możliwości stawiennictwa współwłaściciela, będzie możliwa po dostarczeniu upoważnienia na specjalnym druku dostępnym w wydziale komunikacji.

Ile wynoszą opłaty za rejestrację samochodu?

Rejestracja samochodu wiąże się z kosztami. Standardowe opłaty w przypadku zarówno nowych, jak i używanych pojazdów wynoszą 180,50 zł. Na koszt rejestracji samochodu składa się:

 • opłata za tablice rejestracyjne, która wynosi 80 zł,
 • wydanie czasowego dowodu ważnego 30 dni w wysokości 13,50 zł,
 • wydanie dowodu rejestracyjnego w wysokości 54 zł,
 • naklejka kontrolna, której koszt wynosi 18,50 zł,
 • naklejka legalizacyjna w wysokości 12,50 zł,
 • opłata ewidencyjna wynosząca 2 zł.

W przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy do kwoty 180,50 zł należy doliczyć następujące opłaty:

 • koszt podatku akcyzowego, który zależy od pojemności pojazdu, potwierdzenie uiszczenia podatku akcyzowego jest niezbędne do rejestracji samochodu sprowadzonego z zagranicy,
 • VAT 25,
 • wydanie karty pojazdu, której koszt wynosi 75,50 zł
 • koszt tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego karty pojazdu oraz umowy kupna-sprzedaży,
 • badanie techniczne.

Dodatkowe koszty rejestracji można ponieść również w przypadku braku możliwości stawienia się w urzędzie współwłaściciela samochodu. Przygotowanie dokumentu w wydziale komunikacji podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Kierowcy, którzy chcą mieć indywidualne tablice rejestracyjne, muszą liczyć się z opłatą w wysokości 1000 zł.

Jak długo trwa rejestracja samochodu?

Rejestracja samochodu trwa zazwyczaj około godziny. Urzędnik wydaje tymczasowy dowód rejestracyjny ważny 30 dni, naklejki homologacyjne oraz nowe tablice rejestracyjne. Dotychczasowe tablice rejestracyjne można pozostawić jedynie w przypadku, jeśli pochodzą z tego samego powiatu. Na wydanie stałego dowodu rejestracyjnego oraz stałych tablic rejestracyjnych zazwyczaj czeka się 10-14 dni. Powiadomienie o możliwości odbioru dokumentów przesyłane jest przez urząd SMS-em lub e-mailem. 

Rejestracja samochodu przez internet

Rejestracji pojazdu online można dokonać jedynie w przypadku, jeśli urząd właściwy dla miejsca zamieszkania dysponuje elektroniczną skrzynką podawczą. Rejestracja samochodu jest możliwa po założeniu przez właściciela profilu zaufanego na stronie Ministerstwa Cyfryzacji oraz po utworzeniu konta w systemie pojazd i kierowca. Podczas rejestracji online należy wgrać skany niezbędnych dokumentów, takich jak dowód osobisty lub paszport właściciela, dowód potwierdzający własność pojazdu czy karta pojazdu. Skany dokumentów należy przesłać zapisane w formacie PDF lub JPEG. Profil zaufany umożliwia również dokonanie płatności za rejestrację samochodu przez internet. Jeśli wniosek zostanie pozytywnie zweryfikowany, właściciel może zdecydować, czy dokumenty oraz tablice rejestracyjne zostaną wysłane pocztą, czy odbierze je osobiście z urzędu. Rejestracja samochodu przez internet jest możliwa w Polsce od niedawna, dlatego warto wiedzieć, jakie ma zalety i wady. Rejestracja pojazdu online umożliwia szybkie i wygodne złożenie wniosku, przesłanie dokumentów oraz uiszczenie opłat. Warto jednak wiedzieć, że przesłanie tymczasowego dowodu rejestracyjnego, naklejki kontrolnej oraz tablic rejestracyjnych może potrwać nawet kilka dni. Istotny jest również fakt, że koszt przesłania dokumentów ponosi właściciel zarejestrowanego samochodu. Rejestracja pojazdu przez internet jest wygodnym rozwiązaniem dla osób, które nie mają możliwości złożenia wniosku w godzinach pracy urzędu. Warto jednak pamiętać o dodatkowej opłacie i wydłużonym czasie oczekiwania.

Rejestracja samochodu nowego, używanego czy sprowadzonego z zagranicy wiąże się z dostarczeniem niezbędnych dokumentów i uiszczeniem opłat. Możliwe jest również złożenie wniosku przez internet. Rejestracja pojazdu jest obowiązkowa, a brak terminowości wiąże się z wysokimi karami.