Ubezpieczenie AC – czym jest, co obejmuje i ile może kosztować autocasco?

Samochód to rzecz, którą warto ubezpieczyć z różnych powodów. Przede wszystkim ze względu na nieprzewidziane zdarzenia, których każdy z pewnością chciałby uniknąć, jednak „przezorny zawsze ubezpieczony”. Zgodnie z prawem, każdy zarejestrowany samochód powinien posiadać ubezpieczenie OC, które gwarantuje wypłatę odszkodowania w przypadku kolizji z udziałem ubezpieczonego kierowcy. Co, jednak gdy sami jesteśmy poszkodowani, a samochód wymaga naprawy? 

Ubezpieczenie AC – dobrowolna ochrona

Autocasco, czyli tak zwane ubezpieczenie AC, to dobrowolne ubezpieczenie, które ma na celu zapewnienie środków na pokrycie kosztów naprawy samochodu. Innym wariantem ubezpieczenia jest uzyskanie odszkodowania od mniejszych strat i drobnych uszkodzeń – na przykład w wyniku stłuczki lub aktów wandalizmu, aż do szkody całkowitej czy utraty pojazdu. Zakres AC zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego i może przyjmować różne warianty. Zanim jednak zagłębimy się w zakres ubezpieczeń, warto poznać najważniejsze pojęcia, przydatne podczas decydowania się na ubezpieczenie AC.

Kradzież pojazdu – przywłaszczenie pojazdu bez zgody jego właściciela. Często kradzież pojazdu znajduje się w zakresie polisy autocasco. Zdarzenie należy zgłosić na policję i do ubezpieczyciela od razu po wykryciu kradzieży, ponieważ zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe określają termin zgłoszenia kradzieży na jeden dzień od jej zauważenia. 

Likwidacja szkody – ogół czynności prowadzonych przez zakład ubezpieczeń, mający na celu ustalenie przyczyn oraz odpowiedzialności za powstanie szkody. Podczas procesu likwidacji szkody, ustala się okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, oraz ocenia skalę szkód. Likwidacja szkody ma również na celu ustalenie wysokości ewentualnego odszkodowania. W zakres działań likwidacji szkody wchodzi więc: 

 • wyjaśnienie przyczyn i skutków zdarzenia,
 • ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń;
 • ustalenie rozmiaru szkody i wysokości odszkodowania;
 • istnienie (lub wykluczenia istnienia) odpowiedzialności za szkodę osób trzecich.

W procesie likwidacji szkody zakład ubezpieczeń opiera się na opinii i dokumentacji rzeczoznawcy.

Odszkodowanie – świadczenie, które przysługuje poszkodowanemu w przypadku powstania jakiejś szkody. W ubezpieczeniach odszkodowanie jest świadczeniem ubezpieczyciela na rzecz ubezpieczonego za szkodę powstałą wskutek zdarzenia przewidzianego w umowie AC (lub innej). 

OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, czyli ogół przepisów prawnych stosowanych w ubezpieczeniach. OWU określają prawa i obowiązki obu stron umowy ubezpieczeniowej, czyli ubezpieczyciela i ubezpieczonego. OWU powinny być zgodne z ustawą ubezpieczeniową oraz przepisami kodeksu cywilnego. W OWU zawarte są informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wyłączeń odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.

Składka ubezpieczeniowa – określona kwota pieniędzy, jaką klient zobowiązuje się zapłacić ubezpieczycielowi w zamian za udzieloną ochronę ubezpieczeniową. Wysokość składki uzależniona jest od takich czynników, jak: 

 • rodzaj ubezpieczenia,
 • wartość sumy ubezpieczenia, 
 • długość trwania polisy,  
 • wiek ubezpieczonego,
 • miejsce zamieszkania,
 • rodzaj i parametry pojazdu.

Stała suma ubezpieczenia AC – kiedy decydujemy się na ubezpieczenie AC nowego samochodu, warto ustalić stałą sumę ubezpieczenia AC. To niezmienna wartość pojazdu ustalona przez ubezpieczyciela, w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia autocasco, która nie zmienia się przez cały okres obowiązywania polisy. 

Szkoda całkowita (w AC) – zdarzenie, w wyniku którego wartość szkody przekracza określoną w OWU wartość pojazdu mechanicznego na dzień powstania szkody. 

Szkoda częściowa – zdarzenie, w wyniku którego stan pojazdu wskazuje realne uzasadnienie ekonomiczne, co do jego naprawy. Każda szkoda, której zakład ubezpieczeń nie uzna za szkodę całkowitą, jest szkodą częściową. 

Suma ubezpieczenia – ustalona przez towarzystwo ubezpieczeniowe górna granica odpowiedzialności. Inaczej mówiąc, jest to maksymalna wysokość odszkodowania, które może wypłacić ubezpieczyciel za daną szkodę. Towarzystwo nie pokrywa szkód, których wartość przekracza sumę ubezpieczenia.  

To terminy, z którymi spotka się każdy osoba chcąca ubezpieczyć swój samochód. Jednak w zależności od zakresu ubezpieczenia, mogą dojść także inne. Jakie?

Autocasco – jaki może być zakres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia autocasco jest uzależniony od każdego towarzystwa ubezpieczeniowego indywidualnie. Agent ma za zadanie przedstawienie oferty AC, którą niekiedy można w niewielkim stopniu modyfikować. Podstawowym zakresem ubezpieczenia AC objęte są:

 • samochód z podstawowym wyposażeniem,
 • dodatkowe wyposażenie pojazdu (choć nie zawsze),
 • ogumienie kół oraz felgi w ubezpieczonym pojeździe.

Często właściciele pojazdów decydują się na ubezpieczenie od żywiołów i kradzieży. Nie muszą się wówczas martwić skutkami takich zjawisk, jak:

 • ulewny deszcz,
 • grad,
 • huragan,
 • lawina,
 • osuwanie się ziemi,
 • powódź,
 • pożar,
 • trąba powietrzna,
 • trzęsienie ziemi,
 • uderzenie pioruna,
 • zatopienie pojazdu,
 • kradzież pojazdu.

Zwiększając wysokość składki, można ubezpieczyć samochód od większej ilości zdarzeń losowych. Na przykład takich sytuacji, jak:

 • zniszczenie, uszkodzenie lub utrata fotelika dziecięcego w związku ze szkodą w pojeździe lub w następstwie kradzieży pojazdu, w którym znajdował się fotelik,
 • zniszczenie zamków w pojeździe, uszkodzonych w wyniku usiłowania kradzieży pojazdu lub włamania do pojazdu albo konieczności wymiany zamków w przypadku utraty kluczyków do pojazdu,
 • uszkodzenie opon i felg w ubezpieczonym pojeździe.

W ramach ubezpieczenia AC ubezpieczyciele mogą zaoferować różnego typu pomoc swoim klientom. Najpopularniejsze rodzaje pomocy to:

 • Bezpośrednia Likwidacja Szkód – likwidacja szkody, polegająca na powierzeniu likwidacji szkody komunikacyjnej towarzystwu, w którym jest się ubezpieczonym, bez względu na to, kto spowodował szkodę. Aby zyskać odszkodowanie, ubezpieczony kontaktuje się więc ze swoją firmą ubezpieczeniową, a nie z firmą ubezpieczeniową sprawcy wypadku.
 • Naprawa bezgotówkowa – to ubezpieczyciel, a nie właściciel pojazdu rozlicza się z warsztatem, w którym naprawiane jest auto. Właściciel pojazdu wstawia pojazd do warsztatu i odbiera je po naprawie. Przedstawiciel warsztatu przed rozpoczęciem naprawy musi oczywiście zaakceptować kosztorys sporządzony przez ubezpieczyciela. Jeśli koszt naprawy przewyższy kosztorys, różnicę pokrywa właściciel pojazdu.  
 • Samochód zastępczy – niektórzy ubezpieczyciele w ramach AC udostępniają ubezpieczonemu samochód, gdy jego własny samochód w wyniku powstania szkody wymaga naprawy. 

Kalkulator OC AC – czy warto z niego korzystać?

Kalkulator ubezpieczenia OC AC to narzędzie, którego zadanie polega oszacowaniu potencjalnych składek ubezpieczeniowych, jakie poniesie właściciel konkretnego pojazdu w określonym zakresie. Często kalkulatory porównują oferty różnych towarzystw ubezpieczeniowych, wybierając te najbardziej korzystne. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że korzystanie z internetowych kalkulatorów OC AC bywa ryzykowne – na niektórych stronach nie chodzi o pomoc właścicielowi pojazdu, a wyłudzenie jego danych osobowych. W celu zachowania najwyższego poziomu ostrożności, warto korzystać z kalkulatora OC AC konkretnych ubezpieczycieli na ich stronach internetowych. Warto również pamiętać, że suma, którą pokazuje kalkulator, to tylko szacunek – przybliżona kwota składki, która może się zmienić w zależności od wielu czynników. Podanie jak najdokładniejszych danych w formularzu kalkulatora pozwala jednak uniknąć dużych różnic w tej kwestii. Należy również pamiętać, że osoba, która ubezpiecza samochód, posiada obowiązki, których zaniedbanie może wiązać się z utratą szansy na odszkodowanie.  

Obowiązki ubezpieczonego

Zakres obowiązków ubezpieczonego jest ustalany przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jednak na ogół wyglądają podobnie. Najważniejszym z nich jest niezwłoczne powiadomienie o zaistniałej szkodzie wraz z dokładnym opisem sytuacji. Zakres ubezpieczenia AC powinien być też jasny dla wszystkich potencjalnych użytkowników pojazdu, a ubezpieczyciel musi zostać powiadomiony o tym, że samochód może być używany przez osoby trzecie. W zależności od zakresu polisy, obowiązki ubezpieczonego mogą się zmieniać. Na przykład, gdy doszło do utraty lub uszkodzenia klucza, karty kodowej czy zabezpieczeń przeciwkradzieżowych samochodu, ubezpieczyciele wymagają często wymiany na swój koszt zamków pojazdu oraz zamontowania urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą. 

W przypadku kradzieży samochodu towarzystwa wymagają – poza powiadomieniem ubezpieczyciela o zaistniałej sytuacji – zgłoszenia zdarzenia na policji. W razie powstania szkody ubezpieczony nie powinien zaś zmieniać stanu pojazdu po zaistniałym zdarzeniu, dopóki rzeczoznawcza nie oceni poziomu szkód i nie wyceni kwoty odszkodowania. 

Ubezpieczenie AC za granicą

Planując wyjazd za granicę, warto dowiedzieć się, czy wykupione ubezpieczenie AC jest ważne również w kraju, do którego zmierzamy. I tutaj znowu – wszystko zależy od zakresu ubezpieczenia. Można wykupić AC, które będzie obowiązywać jedynie na terenie kraju lub rozszerzyć jego pakiet o zagranicę. Najczęściej zakres ubezpieczenia AC za granicą jest taki sam, jak w kraju, ale zdarza się, że na przykład w takich krajach, jak  Rosja, Białoruś, Ukraina i Mołdawia, nie obowiązuje ubezpieczenie od kradzieży. Niekiedy ubezpieczyciel zgadza się także na naprawdę szkody powstałej poza granicami kraju we własnym zakresie (na przykład, gdy jest to jedyna możliwość bezpiecznego kontynuowania podróży). Wówczas jednak należy zatrzymać rachunki i faktury, które przedstawia się ubezpieczycielowi po powrocie do kraju.

Ubezpieczenie AC – czy warto? 

Wiele osób zastanawia się, czy warto wykupywać ubezpieczenie AC. Warto – to polisa chroniąca przed losowymi zdarzeniami wynikłymi również z winy ubezpieczonego. To także gwarancja otrzymania odszkodowania na pokrycie szkód. Zawsze jednak należy dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, jego zakresem i zasadami korzystania z odszkodowań.