Wyrejestrowanie samochodu – ile kosztuje, kiedy i jak to zrobić?

Znowelizowana ustawa prawo o ruchu drogowym wskazuje na kilka sytuacji, gdy należy dokonać wyrejestrowania pojazdu. Należą do nich np. zezłomowanie samochodu, kradzież pojazdu czy jego trwała i udokumentowana utrata. Na czym polega wyrejestrowanie samochodu, kiedy trzeba to zrobić, gdzie zgłosić i jakie dokumenty przygotować? Też zadajesz sobie te pytania? Zobacz najważniejsze informacje o wyrejestrowaniu sprzedanego samochodu.

Czy sprzedany samochód trzeba wyrejestrować?

Nowe przepisy zwalniają z obowiązku wyrejestrowania samochodu po sprzedaży. Nie oznacza to jednak, że unikniesz wizyty w Wydziale Komunikacji. W ciągu 30 dni od sprzedaży auta musisz złożyć zawiadomienie o zbyciu pojazdu. Jeżeli posiadasz profil zaufany dokument możesz wysłać przez Internet. Do oświadczenia powinieneś dołączyć informację o nowym nabywcy pojazdu oraz dokument potwierdzający zbycie samochodu (np. fakturę).

Kiedy wyrejestrować samochód?

Wyrejestrowania pojazdu należy dokonać w ściśle określonych sytuacjach. Należą do nich takie sytuacje, jak:

●   kradzież pojazdu,

●   wycofanie samochodu z obrotu,

●   kasacja pojazdu w kraju i za granicą,

●   trwała utrata pojazdu np. w pożarze.

Zanim wyrejestruje się samochód, warto się nad tym zastanowić. Otrzymanie zaświadczenia o wyrejestrowaniu pojazdu oznacza, że drugi raz trudno będzie go zarejestrować. Będzie to możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak:

●  odzyskanie auta po kradzieży,

●  posiadanie pojazdu w wieku co najmniej 25 lat, co do którego rzeczoznawca orzekł unikatowość i szczególne znaczenie dla historii motoryzacji,

●  ponownie rejestrowanym pojazdem jest ciągnik lub przyczepa rolnicza,

●  pojazdy został wywieziony z Polski lub sprzedany za granicą.

Ile czasu na wyrejestrowanie auta?

Czas na wyrejestrowanie samochodu określa Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Jej nowelizacja miała miejsce 1 stycznia 2020 roku i art. 140 mb str. 2 mówi, że właściciel na wyrejestrowanie samochodu ma 30 dni. Niedopełnienie tego obowiązku lub niewywiązanie się z niego w terminie będzie skutkowało nałożeniem kar finansowych – są nakładane przez starostwo powiatowe i stanowią jego dochód. Wysokość kary za niewyrejestrowanie auta to od 200 do 1000 złotych.

Gdzie wyrejestrować auto?

Aby wyrejestrować auto należy udać się do wydziału komunikacji urzędu właściwego dla miejsca zarejestrowania samochodu i tam dopełnić formalności. Wydziały komunikacji znajdują się w:

●  Urzędzie starostwa powiatowego,

●  Urzędzie miasta,

●  Urzędzie dzielnicy (w przypadku Warszawy).

Dokumenty możesz przynieść do urzędu osobiście, wysłać pocztą lub złożyć przez Internet. Tę ostatnią opcję udostępnia tylko kilka instytucji w Polsce. Możliwość skorzystania z niej można sprawdzić na stronie internetowej właściwego urzędu.

Jak wyrejestrować auto?

Wyrejestrowanie samochodu bez złomowania jest stosunkowo prostą i szybką czynnością. Pierwszym krokiem w dopełnieniu formalności jest wypełnienie wniosku o wyrejestrowanie pojazdu. Wniosek można pobrać ze strony www.gov.pl lub otrzymać w urzędzie. Do niego należy dołączyć wskazane dokumenty, a następnie zapłacić za otrzymanie decyzji i wydrukować potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy to do 30 dni od złożenia wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów. Może się jednak zdarzyć, że w szczególnie skomplikowanych przypadkach wniosek o wyrejestrowanie pojazdu będzie rozpatrywany do 2 miesięcy. Złożenie do wydziału komunikacji niekompletnych dokumentów skutkuje tym, że otrzyma się wezwanie do wyjaśniania niejasności. Czas, jaki się na to ma, to 14 dni.

Po zakończeniu procesu otrzyma się decyzję, którą można odebrać na miejscu w urzędzie lub otrzymać pocztą. Dokument będzie potrzebny do późniejszego rozwiązania umowy z ubezpieczycielem. W przypadku, gdy będzie się wyrejestrowywać auto, aby wywieźć je z kraju, zaświadczenie o wyrejestrowaniu pojazdu zostanie przekazane wraz z unieważnionym dowodem rejestracyjnym.

Wyrejestrowanie auta: dokumenty

Dokumenty, jakie są potrzebne, zależą od powodu, z jakiego chce się wyrejestrować samochód. Zawsze jednak trzeba mieć ze sobą:

● wniosek o wyrejestrowanie samochodu – wypełniając go, zwróć uwagę na to, aby wskazać: miejscowość i datę wypełnienia dokumentu, podać imiona i nazwiska właściciela i współwłaścicieli wraz z ich adresami i numerami PESEL/REGON, wskazać załącznik oraz podpisać dokument,

● odpowiedni dokument potwierdzający powód wyrejestrowania pojazdu,

● upoważnienie do wyrejestrowania pojazdu, jeśli ma więcej niż jednego właściciela i wszyscy nie mogą stawić się w urzędzie w jednym czasie,

● dokument potwierdzający tożsamość – dowód osobisty, paszport, a w przypadku cudzoziemców również karta pobytu,

● potwierdzenie dokonania opłaty za wyrejestrowanie auta.

Wyrejestrowanie samochodu: dokumenty przy kradzieży

Zamierzasz wyrejestrować pojazd, który skradziono? Potrzebne będą następujące dokumenty:

●  Samodzielnie napisane oświadczenie o kradzieży, które zawiera informacje o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego),

●  zaświadczenie wydane przez Policję, które potwierdza zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu,

●  dowód rejestracyjny pojazdu,

●  karta pojazdu – jeśli była wydana.

Wyrejestrowanie samochodu: dokumenty przy wywozie lub zbyciu pojazdu za granicą

Wyrejestrowanie pojazdu sprzedanego za granicą wymaga przedstawienia następujących dokumentów:

●  oświadczenia o sprzedaniu samochodu za granicą,

●  dokumentu, który potwierdza zbycie pojazdu za granicą (na przykład umowa sprzedaży lub umowa darowizny) oraz samodzielnie napisane oświadczenie,

●   kopii dokumentu, który potwierdza zarejestrowanie pojazdu za granicą.

Wyrejestrowanie samochodu: dokumenty przy kasacji samochodu za granicą

Dokumentami, jakie są niezbędne do wyrejestrowania pojazdu, który uległ kasacji za granicą są:

●  dokument, który potwierdza, że pojazd został zniszczony za granicą,

●  dowód rejestracyjny,

●   karta pojazdu – jeśli była wydana,

●   tablice rejestracyjne.

Wyrejestrowanie samochodu: dokumenty przy trwałej utracie pojazdu

Wyrejestrowanie samochodu z powodu trwałej utraty wymaga z kolei przedstawienia następujących dokumentów:

● dokumentu, który potwierdza, że utrata pojazdu jest trwała (na przykład potwierdzenie, że samochód spłonął w pożarze),

● dowodu rejestracyjnego,

● karty pojazdu – jeżeli była wydana,

● tablic rejestracyjnych,

●   dowodu wpłaty na rzecz gminy.

Wyrejestrowanie samochodu: dokumenty przy złomowaniu

Dokumenty, jakie należy złożyć, gdy powodem wyrejestrowania jest zezłomowanie pojazdu, to:

●  zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważny dokument wydany w innym państwie,

●  dowód rejestracyjny,

●  karta pojazdu – jeśli była wydana,

●   tablice rejestracyjne.

Wyrejestrowanie samochodu: dokumenty przy wycofaniu auta z obiegu (jeden z poniższych)

● dokument, który potwierdza, że pojazd został wycofany z obiegu, na przykład oświadczenie producenta samochodu,

● dokument potwierdzający odkupienie pojazdu przez firmę, która wprowadziła go do obiegu,

● kopia decyzji administracyjnej dotycząca wycofania pojazdu z obrotu z odpowiednim poświadczeniem.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie brakować kompletu dokumentów, np. karty pojazdu, to należy dołączyć własne oświadczenie wyjaśniające ten stan rzeczy. Warto również pamiętać, że wszystkie dokumenty należy dostarczyć do wydziału komunikacji w języku polskim. Te zagraniczne powinny być przetłumaczone przez konsula lub tłumacza przysięgłego.

Koszt wyrejestrowania pojazdu

Koszt wyrejestrowania samochodu nie jest wysoki. Wysokość opłaty to 10 złotych. Dodatkowe koszty są doliczane, jeśli powodem wyrejestrowania jest całkowita utrata pojazdu bez zmiany właściciela (pożar, inne zdarzenie losowe). W takiej sytuacji obowiązuje również dodatkowa opłata na rzecz gminy. Jej wysokość nie jest stała. Nalicza się ją w oparciu o typ utraconego pojazdy. Pochodzące z niej środki są przekazane na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Jeżeli wyrejestrowania pojazdu ma dokonać pełnomocnik, do powyższych kosztów należy doliczyć 17 zł opłaty za ustanowienie pełnomocnictwa. Z opłaty jest się zwolnionym, jeśli upoważnienia udziela najbliższa osoba – żona, mąż, rodzice, dziadkowie, dzieci, rodzeństwo, wnuki.

Wyrejestrowanie samochodu a OC

Po wyrejestrowaniu samochodu należy jeszcze dopełnić formalności z firmą ubezpieczeniową. Konieczne jest wysłanie do niej pisma z wypowiedzeniem OC, do którego dołącza się dokument potwierdzający wyrejestrowanie. Właściwie skonstruowane pismo do ubezpieczyciela powinno zawierać:

●       oznaczenie ubezpieczyciela,

●       oznaczenie osoby ubezpieczonej ze wskazaniem numeru polisy,

●       miejscowość oraz datę,

●       nagłówek – zawiadomienie o wyrejestrowaniu,

●       właściwą treść zawiadomienia – data wyrejestrowania pojazdu, dokładne wskazanie, o jaki pojazd chodzi (numer rejestracyjny, marka) oraz numer polisy,

●       żądanie zwrotu składki w odpowiedniej części,

●   własnoręczny podpis.

Na podstawie tak przygotowanego pisma i załączników umowa ulegnie rozwiązaniu (na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) i ubezpieczyciel będzie mógł zwrócić pieniądze za niewykorzystany okres ochronny – to jego obowiązek w myśl art. 813 Kodeksu Cywilnego. Zwrot składki przysługuje za cały rzeczywisty czas niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, w wysokości proporcjonalnej do nieświadczonego okresu ochrony ubezpieczeniowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku rozwiązania polisy OC z powodu wyrejestrowania samochodu, zwrot składek powinien zostać dokonany do 14 dni.