Zwrot składki OC – kiedy nam przysługuje, ile może wynosić?

OC należy do obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Umowa jest zawierana zazwyczaj na 12 miesięcy. W niektórych przypadkach nie ma możliwości wykorzystania opłaconej polisy. W takich sytuacjach można ubiegać się o zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony. Sprawdź, kiedy ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu składki, w jakiej wysokości i ile ma na to czasu.

Zwrot składki OC – podstawa prawna

Zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – Dz.U.2019.0.2214. Według powyższej ustawy możliwe jest uzyskanie zwrotu składek OC w przypadku:

  • sprzedaży samochodu,
  • wyrejestrowania pojazdu,
  • odstąpienia od umowy.

Akt prawny reguluje również termin wypłaty niewykorzystanej składki OC.

Zwrot składki OC a sprzedaż samochodu

Jedną z możliwości uzyskania zwrotu składki OC za niewykorzystany okres ochrony jest sprzedaż ubezpieczonego pojazdu. Podczas sprzedaży kupujący jest zobowiązany do przekazania wszystkich dokumentów dotyczących samochodu, w tym również polisy ubezpieczeniowej. W myśl aktualnych przepisów kupujący ma prawo korzystać z ubezpieczenia sprzedającego. Rozliczenie polisy, w przypadku długiego okresu ochrony, zależy od indywidualnego porozumienia z kupującym. Bez względu na ustalenia dotyczące rozliczenia polisy, sprzedający ma obowiązek poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o sprzedaży samochodu. Kupujący ma 14 dni na przesłanie kopii umowy sprzedaży pojazdu do ubezpieczyciela. Warto wiedzieć, że poinformowanie ubezpieczyciela o sprzedaży pojazdu stanowi ochronę przed możliwymi komplikacjami dotyczącymi polisy ubezpieczeniowej. Kierowca, który zakupił pojazd, a nie jest zainteresowany zachowaniem ubezpieczenia sprzedającego, powinien jak najszybciej wypowiedzieć umowę. W przypadku wypowiedzenia polisy przez kupującego ubezpieczyciel jest zobowiązany do przekazania kwoty składki OC za niewykorzystany okres ochrony. 

Zwrot składki OC po wyrejestrowaniu pojazdu

Wyrejestrowanie samochodu jest podstawą do uzyskania zwrotu składki OC za niewykorzystany okres ochrony. Wyrejestrować samochód można w przypadku:

  • kradzieży,
  • trwałej utraty,
  • kasacji,
  • wycofania z obiegu.

Wyrejestrować pojazd można również w sytuacji, w której właściciel nie zamierza go użytkować, np. ze względów zdrowotnych. Warto wiedzieć, że wyrejestrowanie samochodu chroni przed naliczeniem wysokich kar za brak aktualnej polisy, a także umożliwia uzyskanie zwrotu składki OC. W przypadku wyrejestrowania samochodu wystarczy wysłać do ubezpieczyciela prośbę o zwrot niewykorzystanych składek. Pismo do ubezpieczyciela należy wysłać wraz z zaświadczeniem z wydziału komunikacji. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu składki OC, ponieważ wnioskodawca nie jest w posiadaniu przedmiotu objętego ochroną, w tym przypadku wyrejestrowanego pojazdu. 

Złomowanie pojazdu a zwrot składki OC

Kierowca, który zdecydował się na złomowanie pojazdu, również ma prawo do zwrotu składki OC za niewykorzystany okres ochrony. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz ustawa prawo o ruchu drogowym wyraźnie określa, że właścicielowi złomowanego pojazdu przysługuje zwrot składki OC. W celu uzyskania zwrotu składki niezbędne jest przesłanie zaświadczenia o przekazaniu samochodu do stacji demontażu pojazdów lub punktu zbierania pojazdów. Zaświadczenie jest niezbędne w celu uzyskania zwrotu składki OC za niewykorzystany okres ochrony. Ubezpieczyciel naliczy kwotę zwrotu od daty wystawienia zaświadczenia o złomowaniu pojazdu.

Zwrot składki OC w przypadku odstąpienia od umowy

Uzyskanie zwrotu składki OC jest możliwe również w przypadku odstąpienia od umowy z ubezpieczycielem. Możliwe jest odstąpienie od umowy w ciągu 30 dni, ale jedynie w przypadku zawarcia jej na odległość, czyli poza lokalem ubezpieczyciela. Wypowiedzieć można również umowę, która została automatycznie przedłużona. W takim przypadku możliwe jest otrzymanie zwrotu składki OC za niewykorzystany okres ochrony. Warunkiem wypowiedzenia takiej umowy i otrzymania zwrotu jest opłacenia automatycznie odnowionej polisy.

Zwrot składki OC a likwidacja szkody

Wypłata odszkodowania z polisy OC nie wpływa na decyzję o zwrocie niewykorzystanej składki. Ubezpieczyciel jest zobowiązany do zwrotu składki OC, nawet jeśli do szkody doszło z winy wnioskującego o zwrot niewykorzystanej składki.

Jak obliczyć zwrot składki OC?

Zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony regulują przepisy. Do 11 lutego 2012 roku kwota zwrotu była wyliczana z uwzględnieniem pełnych miesięcy, które pozostały do wygaśnięcia polisy. Zmiana przepisów nakłada na ubezpieczyciela obowiązek naliczenia zwrotu składki OC za każdy niewykorzystany dzień ochrony. Zmiana przepisów jest znacznie korzystniejsza dla kierowców, ponieważ naliczanie miesięczne mogło powodować zmniejszenie zwrotu nawet o 1/12 w przypadku jednego dnia różnicy. Obecnie kwotę zwrotu składki OC oblicza się, dzieląc kwotę ubezpieczenia przez 365 lub 366 dni roku, a następnie mnożąc przez liczbę dni niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. Przykładowo: kwota ubezpieczenia OC wynosi 1800 zł, ilość niewykorzystanych dni ochrony to 90, więc 1800 podzielone przez 365 dni daje 4,93 zł za każdy dzień ochrony. 91 dni pomnożone przez 4,93 zł daje 448,63 zł zwrotu składki OC za niewykorzystany okres ochrony.

Termin zwrotu składki OC

Według obowiązujących przepisów ubezpieczyciel ma 14 dni na zwrot składki OC od momentu złożenia odpowiedniego wniosku. Termin zwrotu obowiązuje ubezpieczyciela bez względu na to, czy powodem zwrotu jest sprzedaż samochodu, wyrejestrowanie pojazdu czy jego złomowanie. Aby jak najszybciej otrzymać zwrot składki OC, należy wysłać wniosek do ubezpieczyciela wraz z niezbędnymi dokumentami oraz podać numer rachunku bankowego. Przesłanie umowy sprzedaży pojazdu, zaświadczenia o wyrejestrowaniu czy złomowaniu samochodu znacznie skróci okres oczekiwania na wypłatę niewykorzystanych składek. Wniosek o zwrot składki można napisać samodzielnie lub skorzystać z gotowych formularzy, dostępnych na stronie internetowej ubezpieczyciela.

Zwrot składki OC za niewykorzystany okres ochrony regulują przepisy prawa, podobnie jak warunki otrzymania niewykorzystanej kwoty oraz sposób jej obliczenia. Dostarczenie odpowiednich dokumentów do ubezpieczyciela pozwala uzyskać zwrot w ustawowym terminie 14 dni.