Ulgi podatkowe PIT 2016 – wszystko, co musisz wiedzieć

Ulga na dziecko, internet, rehabilitacyjna czy z tytułu wpłat na IKZE, to tylko kilka przysługujących nam w tym roku odliczeń. Z katalogu dostępnych ulg zupełnie zniknęła natomiast ulga budowlana, na pomoc domową, a ulga odsetkowa dotyczy już tylko osób, które prawa do niej nabyły w latach ubiegłych. Zobacz, z jakich jeszcze ulg masz prawo skorzystać, oraz jak wpłynęły na nie zmiany w prawie np. pojawienie się programu 500+.

Rozliczając ulgę na jedno dziecko, możesz oszczędzić nawet 1112 zł, na dwójkę – 2224,08 zł, korzystając z ulgi internetowej możesz pomniejszyć należny podatek aż o 760 zł, a jeśli jesteś honorowym dawcą, od podstawy opodatkowania odliczysz 130 zł za każdy litr oddanej krwi. Rozliczanie ulg podatkowych to nie tylko Twoje prawo, ale i realna oszczędność finansowa.

Od dochodu, przychodu czy podatku?

Niełatwo połapać się w gąszczu przepisów dotyczących ulg podatkowych, które są dość skomplikowane. Tu postaramy się wytłumaczyć podstawowe kwestie, aby ułatwić Wam poszukiwanie bardziej szczegółowych informacji.

Są dwa rodzaje ulg – te, które odliczane są od podstawy opodatkowania oraz te, które odliczane są od już wyliczonego podatku. Ci, którzy rozliczają się ryczałtowo, odliczają ulgi od przychodu (bo to przychód jest dla nich podstawą opodatkowania). Ci, którzy rozliczają się według skali lub liniowo, odliczają ulgi od dochodu.

Obu grupom przysługują te same ulgi – z wyjątkiem ulgi na działalność badawczo-rozwojową, której odliczenie nie przysługuje przedsiębiorcom na ryczałcie. Z ulg odliczanych od dochodu nie skorzystają także rolnicy czy osoby duchowne, bo ich podatek nie jest zależny od wysokości uzyskanych dochodów.

Ulga na dzieci

Polacy chętnie korzystają z ulgi na dzieci. W związku ze zmianą w prawie, w rozliczeniu za 2016 r. możliwe jest nie tylko zmniejszenie naliczonego podatku, ale jeśli przysługująca Ci ulga jest wyższa niż podatek, otrzymasz jej zwrot na konto. Pobieranie świadczenia z programu 500+ także nie wpływa na prawo do skorzystania z tej ulgi. 500+, podobnie jak inne świadczenia wychowawcze, jest zwolnione z podatku.

Z ulgi na dzieci może skorzystać każdy rodzic, który sprawuje władzę wychowawczą, bez względu na liczbę posiadanych dzieci. Ulga przysługuje na każde dziecko do 18 roku życia lub do 25, jeśli dziecko uczy się i pozostaje na naszym utrzymaniu. Prawo do ulgi jest niezależne od dochodu, z wyjątkiem rodziców posiadających tylko jedno dziecko – ich obowiązuje kryterium dochodowe w wysokości 112 tys. zł rocznie dla małżonków lub 56 tys. zł dla rodzica wychowującego dziecko samodzielnie.

Ale uwaga! Nie skorzysta z ulgi podatnik rozliczający się tylko podatkiem liniowym lub uzyskujący przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym albo kartą podatkową. Uprawnieni do odliczenia z tytułu ulgi na dziecko są jedynie płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej (składający zeznania PIT-36 lub PIT-37).

Kwoty odliczenia to:

  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł rocznie z tytułu ulgi prorodzinnej na wychowywanie jednego dziecka,
  • 92,67 zł miesięcznie, czyli do 1112,04 zł na drugie dziecko,
  • 166,67 zł miesięcznie, czyli do 2000,04 zł rocznie na trzecie dziecko,
  • 225,00 zł miesięcznie, czyli do 2700,00 zł rocznie z tytułu wychowania czwartego i każdego kolejnego dziecka.

Czyli jeśli para ma czwórkę dzieci, kwotę odliczenia oblicza następująco: 1112,04 zł za pierwsze dziecko + 1112,04 zł za drugie dziecko + 2000,04 zł za trzecie + 2700,00 zł za czwarte. W sumie: 6924,12 zł odliczenia rocznie.

Co jeśli wasze dziecko pojawiło się na świecie w trakcie zeszłego roku? Ulga naliczana jest miesięcznie, a więc za każdy pełny miesiąc możecie odliczyć 92,67 zł. Za niepełny miesiąc naliczamy kwotę 1/30 stawki miesięcznej razy liczba dni, kiedy dziecko było na świecie. Czyli jeśli dziecko urodziło się np. 8 sierpnia, to za 4 miesiące do odliczenia jest kwota 4×92,67 zł, a za pozostałe dni sierpnia 24×3,089 zł, czyli w sumie 444,82 zł.

Odliczenie w wysokości 100% należnej kwoty przysługuje tylko jednemu z rodziców. Jeśli z ulgi chcą skorzystać oboje, mogą oni tę kwotę podzielić w dowolnej proporcji – np. mama odlicza 60%, a tata – 40%. W przypadku rozwodu lub dzielonej opieki, kwota odliczenia należy się proporcjonalnie do czasu faktycznie sprawowanej opieki nad dzieckiem, pod warunkiem, że w tym czasie dziecko mieszka z nami.

Do ulgi na dzieci uprawnieni są także rodzice adopcyjni, zastępczy, opiekunowie prawni (nawet ci, którzy w opiece mają np. swoje niepełnoletnie rodzeństwo). Ulgę prorodzinną rozlicza się na formularzu PIT-O, czyli załączniku do głównej deklaracji.

Ulga na powrót

Mieszkasz w Polsce, ale część 2016 r. spędziłeś pracując za granicą, gdzie odprowadzałeś podatki? Masz prawo skorzystać z ulgi abolicyjnej, czyli od podatku należnego w Polsce odliczyć podatek zapłacony za granicą. Prawo to dotyczy osób, które uzyskały dochód w jednym z krajów, z którym Polska ma umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania – chodzi o większość krajów UE oraz m.in. Chiny, Japonię, Kanadę, Luksemburg, RPA.

Odliczeniu (od podatku pomniejszonego o składki zdrowotne) podlega kwota stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym metodą odliczenia proporcjonalnego, a podatkiem obliczonym metodą wyłączenia z progresją… O co chodzi? Więcej przeczytasz tutaj. Wydatki te wykazuje się na PIT-O, czyli załączniku do głównej deklaracji.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podatnik może odliczyć od należnego podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone bezpośrednio przez podatnika lub pobrane przez płatnika. Odliczeniu podlega kwota faktycznie zapłaconej składki, nie więcej jednak niż 7,75% podstawy jej wymiaru. Składkę rozlicza się po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑36L, PIT‑37, PIT-28 albo w rocznym obliczeniu podatku PIT-40 sporządzanym przez płatnika.

Ulga rehabilitacyjna

Jesteś niepełnosprawny i regularnie ponosisz koszty z tego tytułu? Kupujesz leki, wydajesz na rehabilitacje, jeździsz na turnusy lecznicze? A może masz na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, którą się opiekujesz?

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie. W jej ramach odliczyć można takie koszty, jak opieka pielęgniarska, transport na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne, wydatki na zakup leków i niezbędnego sprzętu, opłacenie przewodników, tłumaczy języka migowego czy utrzymanie psa asystującego. Można do nich także zaliczyć wydatki związane z przystosowaniem mieszkania lub samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Część wydatków jest limitowana (jak np. na przewodnika dla osoby niewidomej lub psa asystującego – limit odliczenia to 2280 zł rocznie – lub wydatki na leki – odliczeniu może ulec nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie z całej kwoty wydanej na zakup leków), a część nie (np. na sprzęt rehabilitacyjny).

Podstawą do odliczenia jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego o konieczności np. zażywania konkretnych leków lub zakupu sprzętu. Podatnicy rozliczający się według skali odliczają te wydatki od dochodu, podatnicy na ryczałcie – od przychodu. Ulgę rozlicza się na formularzu PIT-O, czyli załączniku do głównej deklaracji.

Darowizny

Oddawałeś honorowo krew? Przelewałeś środki na internetowe zbiórki charytatywne? Regularnie wspierasz organizacje pożytku publicznego? Większość wydatków tego rodzaju możesz odliczyć jako darowizny.

Podatnicy mają prawo odliczyć od podstawy opodatkowania darowizny na krwiodawstwo, działalność pożytku publicznego, działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych oraz na kult religijny. Wartość darowizn nie może jednak w sumie przekroczyć poziomu 6% dochodu podatnika rocznie.

Wyjątkiem są darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnych osób prawnych – tu odliczyć można wszystkie poniesione wydatki, bez limitu, sięgające nawet 100% dochodu. W każdym przypadku niezbędne jest jednak posiadanie dokumentu potwierdzającego dany koszt. Wydatki te wykazuje się na PIT-O, czyli załączniku do głównej deklaracji.

Wydatki na korzystanie z Internetu

Ulga internetowa przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym podatnik nie korzystał z tego odliczenia. Odliczeniu podlegają wydatki faktycznie poniesione i udokumentowane, w kwocie nie wyższej niż 760 zł rocznie.

Realizacja odliczenia następuje w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu przez podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej lub z najmu/dzierżawy zaliczek na podatek, albo po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37, PIT-28. Wydatki te wykazuje się na PIT-O, czyli załączniku do głównej deklaracji.

Wpłaty na IKZE

Jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych według skali podatkowej (a więc składasz PIT-37 lub PIT-36), ryczałtem ewidencjonowanym (PIT-28) lub liniowo (19% podatku, PIT-36L) masz prawo odjąć wpłaty na IKZE od podstawy opodatkowania, czyli dochodu. W danym roku podatkowym możemy odliczyć tylko wpłaty w nim dokonane, a więc w formularzu za 2016 r., który złożyć musimy do 30 kwietnia 2017 r., odliczyć możemy tylko sumę wpłat dokonanych między 1 stycznia a 31 grudnia 2016 r. Więcej o tym, jak rozliczyć wydatki na IKZE pisaliśmy tutaj.

Działalność badawczo-rozwojowa

To nowa ulga wprowadzona od stycznia 2016 roku. Zastąpiła ona wcześniej przysługującą ulgę na nabycie nowych technologii. Z ulgi tej mogą skorzystać przedsiębiorcy. Jej mechanizm polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, czyli tzw. kosztów kwalifikowanych.

Są to np. koszty zatrudnienia pracowników B+R, zakupu niezbędnych materiałów i sprzętów, wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze, zakupy wyników badań naukowych, odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, koszty uzyskania i utrzymania patentu itp. Wydatki mogą być odliczone z uwzględnieniem limitów 10-30% kosztów poniesionych, a w celu ich udokumentowania niezbędne jest prowadzenie ewidencji kosztów kwalifikowanych. Wydatki te wpisuje się w formularzu PIT-36 lub PIT-36L.

Składki na ubezpieczenia społeczne – zagraniczne i krajowe

Standardowym odliczeniem od podstawy opodatkowania są także składki na ubezpieczenie społeczne – chorobowe, rentowe i wypadkowe. Zarówno te, które zapłaciliśmy sami, jak i te, które zostały nam potrącone przez pracodawcę. Odliczenie od dochodu nie dotyczy jednak m.in. składek, które zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu (przez przedsiębiorcę prowadzącego książkę przychodów i rozchodów) lub zwrócone podatnikowi w jakikolwiek inny sposób (np. w ramach dotacji na zatrudnienie pracownika).

Składki na ubezpieczenie społeczne wykazuje się w formularzu głównej deklaracji PIT (nie potrzeba żadnych załączników).

Odliczanie strat

Jeśli w danym roku podatkowym poniosłeś stratę ze źródła przychodów, masz prawo odliczyć ją od dochodu (z tego samego źródła) w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Jednorazowo możesz odliczyć maksymalnie 50% straty.

Jeśli rozliczasz się ryczałtem, stratę możesz odliczyć od przychodu. Nie ma takiej możliwości ktoś, kto poniósł stratę z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów lub ze źródeł przychodów wolnych od podatku. Stratę wykazuje się w głównej deklaracji podatkowej.

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu

Z ulgi odsetkowej mogą nadal korzystać podatnicy, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) mieszkaniowy. W ramach ulgi przysługuje im prawo do odliczania od dochodu wydatków na spłatę odsetek. Zasady rozliczenia nie zmieniły się, można z niej korzystać maksymalnie do 31 grudnia 2027 roku.

Więcej szczegółowych i rzetelnych informacji znajdziecie na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce PIT oraz w Krajowej Informacji Podatkowej czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00. Infolinia: z tel. stac.: 801 055 055. z tel. kom.: (22) 330 0330.